آزمایش کنید یبوست دارید یا نه؟

یک ﺣﺒﻪ ﺳﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ، ﺑﺪﻭﻥ ﺟﻮﻳﺪﻥ ﻭ ﺧﻮﺭﺩ ﺷﺪﻥ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪ ﺑﺪﻥ ﺳﺎﻟﻢ ﺍﺳﺖ ﺯﻳﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻫﻴﭻ ﻣﻴﻜﺮﻭﺑی ﺩﺭ ﺑﺪﻥ ﻧﻤی ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ . ﻭ ﺍﮔﺮ ﻃﻮﻻنی ﺗﺮ ﺷﺪ ﺩﭼﺎﺭ ﻳﺒﻮﺳﺖ (ﻣﺤﻞ ﺭﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮﻭﺏ) ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻳﺪ.

/ 0 نظر / 24 بازدید